ТЪРСИ

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

ЧАСТ 1 – основни разпоредби

1/ ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД  е собственик на онлайн магазинa:  www.topaudiovideo.bg /www.topavshop.bg
Продажбата и доставката на всички оферирани стоки става по желание на клиента при изпълнение на необходимите условия по поръчката, потвърждаване на заявката и заплащане.
Гаранционните условия, както и условията за отказване и връщане на заявена стока са упоменати в раздела по-долу.
Специалисти от ТОП АУДИО ВИДЕО са на разположение за онлайн консултации в работно време от 9:30 до 18:00 ч. всеки делничен ден.
Цените на всички продукти от сайта са в лева, с ДДС .
2/ ДЕФИНИЦИИ
2.1. Продавач – ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД
2.2. Сайт – домейна www.topaudiovideo.bg и неговите поддомейни
2.3. Клиент или Купувач – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на www.topaudiovideo.bg ,по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.
2.4. Цена – Стойност на стока или услуга в електронния магазин, в лева с включен ДДС, която Купувачът приема след въвеждането на Стоката в Количката.
2.5. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.
2.6.    Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
2.7.    Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
2.8. Съдържание – това е цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез интернет връзка посредством компютърни конфигурации, таблети, телефони или други електронни комуникатори. Съдържанието включва всички цени,  спецификации, снимки, описания,  прикрепени документи и др, както и предаване на информация към Купувача посредством електронна поща, телефон и или други средства за предаването й от разстояние
2.9.   Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.
2.10.   Количка – виртуално място в което Купувачът запазва и натрупва стоки с по-нататъшна цел да ги редактира, анулира или изпрати към продавача с цел създаване на Поръчка.
2.11. Стоки с Промоция или Стоки на Разпродажба – група от стоки и услуги със специален акцент върху Спецификациите им или цената.


3/ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.    Общите условия на  www.topaudiovideo.bg са задължителни за всички потребители на САЙТА.
3.2.    Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
3.3.    Общите условия могат да бъдат променени едностранно от ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД  по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
3.4.    ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
3.5.    Във всеки един случай на промяна на общите условия ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД  ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
3.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
3.7. ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД  може да променя във всеки момент по собствено усмотрение Съдържанието на Сайта, без това да бъде специално отбелязано. Поради спецификата на въвеждане на Съдържание в Сайта е възможно допускането на грешки, както и непълно съдържание на спецификациите.
3.8. Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата или след предварителна заявка за доставка от страна на Купувача, дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.
3.9.    Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД  не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
3.10. ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите на сайта, както и по отношение на трети лица, в случаи на копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, информация, картина, звук, образ и др.п..Всички такива принадлежат на съответните им собственици и се използват в сайта единствено с цел реклама и/или продажба на съответния продукт.
3.11. ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД не носи отговорност спрямо клиента в случай на липса на складова наличност на оферирана стока, или друга невъзможност оферираната стока да бъде доставена на клиента веднага, или в уговорения с доставчика срок.
3.12. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.


4.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

4.1.    Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл и заявява желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
4.2.    Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
4.3. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
4.4.    Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.
4.5.    Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за закупените Стоки.


5.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

5.1.    Достъпът до сайта www.topaudiovideo.bg с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
5.2.    ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД  по какъвто и да е начин.
5.3.    Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта.  Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.
5.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.
5.5.    В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД си запзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Сайта.
5.6.    ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.
5.7.      Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
5.8.    В предвидените от закона случаи, цената на Стоките, вид електроника, обявени на Сайта включват зелена такса. В случай, че Клиентът/Купувачът поиска детайли относно точната стойност на добавената сума към цената на Стоката, той трябва да се свържe с ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД.
5.9.    В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за кавито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.
5.10.    Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.


6/ ПОРЪЧКА НА СТОКИ

ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД ви благодари за интереса и желанието за онлайн поръчка на продукт.
Необходимите условия и стъпки за поръчка са следните:
6.1.  Изберете продукт за който имате интерес и го добавете в кошницата. Направете същото с още колкото желаете нови продукти.
6.2.  Проверете броя, вида и цените на добавенти от вас в кошницата продукти. Ако те отговарят на избраните от вас, моля запознайте се с условията за онлайн пазаруване и кликнете върху бутона Съгласен съм с условията. С това действие вие представяте своето волеизявление за осъществяване на онлайн сделка. Това действие обвързва клиента и www.topaudiovideo.bg  със силата на договор.
6.3  Изберете начин на плащане и начин на доставка на избраните стоки. Попълнете необходимите данни за доставка. За коректна и навременна доставка ние се нуждаем от максимално точни ваши данни, изисквани от нашата форма за заявката.
6.4.  Очаквайте потвърждение от оператор в следващите няколко часа.
6.5.  Посочването на непълни и неверни данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва с нищо електронният магазин.
6.6. Получателят на пратката заплаща стойността на доставката.  Цената на куриерската услуга се уточнява допълнителн със служител на ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД
6.7. Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества.
6.8. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
6.9. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
6.10. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания
• предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.


7/ ПЛАЩАНЕ

Можете да изберете следните начини на плащане:
7.1 Банков превод - предварително - сметката се появява при избор на този тип плащане. Клиентът заплаща сумата от неговата заявка, сканира в jpg или pdf формат платежното нареждане и го изпраща по електронната поща на адрес topaudiovideo@abv.bg. ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД издава фактура за плащане по банков път;

7.2 Наложен платеж - заплащате на куриера при получаване на пратката. Това е най-често избиранит и практичан начин за заплащане. При посещение на куриер от обслужващата ни компания , вие преглеждате целостта на пратката и предавате сумата на куриера срещу съответният документ. ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД издава фактура или стокова разписка съпътствана от касов фискален бон.

8/ ДОСТАВКА

8.1 Вашите поръчки приети и потвърдени до 16:00 през текущия работен ден ще бъдат обработени своевременно и изпратени в рамките на същия ден. Заявки приети и потвърдени след този час, ще бъдат изпращани на следващия работен ден.
8.2.  Доставката до вас ще отнеме един или два работни дни на куриерската фирма – икономична тарифа. Нашият помощник при доставката на вашата стока е ЕВРОПЪТ- един утвърден и прецизен куриер.
8.3.При желание от страна на клиента за използване на друга куриерска фирма или друга тарифа на услугата на куриерската фирма, транспортните разходи остават за сметка на клиента.
8.4.Стойността на доставката е за сметка на получателят на пратката, който заплаща куриерската услуга.
8.5.Клиента може да избере и куриер с който да му бъде доставена стоката.
8.6.  Поръчаната стока се доставя в подходяща за транспорт опаковка – кашон, плик, опакована в стреч.
8.7.  При приемане на стоката от куриера, клиентът  получава транспортен лист и стоков документ – фактура, стокова разписка и/или фискален касов бон.
8.8.  Стоките листвани в търговският сайт topaudiovideo.bg  са предназначени за доставка само на територията на Република България.

При възникнали допълнителни въпроси по време на приемане на стоката, можете да се обърнете към куриера или директно към нас.


9/ ГАРАНЦИИ, ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ

9.1. При получаване на стоката от куриера, моля разгледайте я внимателно. Ако нямате претенции към нейният външен вид и функционалност, подписвайки приемо-предавателният протокол, вие се съгласявате с условията и параметрите на тази търговска сделка, изпълнението на доставката и влизате във владение на стоката.
9.2.  Периода на гаранция е указан в гаранционната карта, както и условията за предявяване на гаранционни претенции и тяхното отстраняване.
9.3.  Гаранционната карта е попълнена и валидна.За гаранционните поддръжка на продукта следва да се съобразяват с условията написаните на гаранционната карта.
9.4.  Стоки с проявени гаранционни дефекти следва да се изпращат директно на указаните в гаранционната карта сервизи.
Рекламации се приемат в момента на доставката в следните случаи:
9.5.  При получаване на стоката има явни и видими дефекти и нарушения на опаковката
9.6.  Ако стоката е различна от поръчаната от клиента
9.7.  Ако цената на стоката не съотвества на обявената в електронната заявка на клиента
9.8.  в случаите, предвидени от ЗЗППТ
9.9.  В останалите случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната и потвърдена от него стока. В противен случай той дължи заплащане за транспортните разходи.
9.10. След получаване на стоката, клиентът има право да рекламира и върне стоката в указаните по долу случаи и срокове.
9.11  При отказ от стока която не е с транспорти дефекти или отговаря на описанието транспортните разходи са за сметка на купувача


10/ УСЛОВИЯ ЗА РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Онлайн магазин topaudiovideo.bg  дава възможност, ако не сте напълно удовлетворен от закупената от нас стока, да я рекламирате и/или върнете и/ или замените при следните условия след като се свържете с нас по телефона:

10.1. Можете да върнете поръчката си в срок до 14 дни след датата на покупката ако:
        - стоката не отговаря на описаните и заявени от производителят параметри
        - стоката е върната със същите куриерски услуги, с които е получена!
        - стоката трябва да е в пълна окомплектация (кашони, книжки, дискове, пликове и т.н.), с непроменен софтуер и непроменен и ненаранен външен вид.
          -  Пратката е придружена от съпътстващите я документи.
          - Преди обратно изпращане на пратката, сте служител на ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД 
На право на връщане не подлежат стоки, които не отговарят на тeзи условия
10.2.  ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД може да Ви предложи друг продукт на същата или по-голяма стойност или да Ви върне парите в срок до 30 дни след връщането на продукта.
10.3. При подмяна на продукт с друг продукт / модел по желание на клиента или отказ от стока отговаряща на описанието и без транспортни дефекти, транспортните разходи са за сметка на клиента.

Извадка от Закона за защита на потребителите с последно изм. ДВ. бр. 23 от 27 март 2009 г.
Чл. 55. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на:
1. получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 - за стоки;
2. сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора - от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 - за услуги.
(6) Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.
(7) Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД  си запазва правото да откаже връщане на стоката в специални случаи, които не са описани в условията за връщане.
10.4.  При възникнали проблеми с продукта след приемането му от куриера и по време на експлоатация, моля обърнете се към указаните гаранционни сервизи във вашият град.
10.5. В случай на връщане на продукт транспортните разходи са за сметка на клиента освен ако не отговарят на посочените параметри или са с нарушен търговски вид.

За всички останали въпроси, помощ при инсталация, настройка или начин на работа на продукта, по всяко време може да потърсите съдействие от специалистите на ТОПАУДИО ВИДЕО ЕООД

11/ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ

11.1.  Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемането на пратката от наша страна, след като сме се уверили в нейната цялост и функционалност.
11.2. Връщане на суми заплатени по банков път става само чрез банково плащане
11.3.  Връщане на суми заплатени с карта става чрез кредитната транзакция по картата от която е направено плащането в български левове.
11.4.    В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача, Последният се задължава да върне платената предварително поръчка в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:
• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента
• Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.
11.5.    Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
11.6. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД партньорите на ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД и всички клиенти по отношение на стоките, предлагани от ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.
11.7.    В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.
11.8. Със създаването на Акаунт Клиентът има възможност да използва секция (раздел), наречена „Любими“, в която може да създава Списъци. Тези списъци могат да бъдат публични или лични. Публичните списъци ще бъдат видими за всички трети лица, с които Клиентът ги е споделил в социалните мрежи, както и за всички Клиенти с Акаунти в Сайта. Личните списъци ще са видими единствено за Клиента, който ги е създал. Клиентът сам ще определя кои списъци ще са публични и кои лични. Той може да сменя статута на всеки списък по всяко време.


12/ СИГУРНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за поверителност на „ТОП АУДИО ВИДЕО“ ЕООД

УВОДНИ КЛАУЗИ
Полагаме необходимата грижа към Вашите лични данни. С тази политика искаме да Ви информираме за личните данни, които събираме, за какво ги използваме и как ги пазим.
Ние сме „ТОП АУДИО ВИДЕО “ЕООД, дружество, регистрирано в България под номер 831667081, със седалище и адрес на управление бул. "Симеоновско шосе " № 112, гр.София, България.
Ние сме администратор на Вашите лични данни и като такъв отговаряме за обработката и съхранението на данните ви по справедлив, прозрачен и сигурен начин, като се водим по възможно-най добрия начин от интересите ви.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) контролира как боравим с вашите лични данни. КЗЛД е независим държавен орган, който следи за законосъобразността на дейностите по обработка на данни. Всички субекти на данни имат право да подават жалба пред КЗЛД по отношение на обработката на техните лични данни - данни за контакт и повече за процедурата могат да бъдат намерени на интернет адрес:https://www.cpdp.bg/.
ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД има длъжностно лице по защита на данните (ДЗЗД), което наблюдава дейността ни по обработка на данни в нашата компания.
Наше ДЗЗД е г-жа Невена Стефанова. Данни за контакт: topaudiovideo@abv.bg
Можете да отправяте всякакви въпроси, свързани с Вашите лични данни, до екипа ни на имейл: topavdesign@abv.bg
Тази версия на Политиката за поверителност на ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД е разширена и модифицирана в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните – GDPR.
Раздел 1 ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ
Когато купувате стоки от нас, Вие ни предоставете следните Ваши лични данни: • Име; • Адрес за доставка; • Домашен адрес / незадължително /; • Телефонен номер; • Електронна поща •
Нуждаем се от тази информация, за да можем да осъществим продажба и да доставим до вас поръчания билет, т.е. личните данни са необходими за сключването и изпълнението на договора за продажба на стоки между Вас и ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД
Клиентите, които купуват стоки за първи път, въвеждат тази информация, когато създават свой личен акаунт на www.topaudiovideo.bg.
Наред с всички данни, изброени по-горе, съхраняваме в личния Ви профил следната информация относно Вашите покупки:  • Информация за закупените стоки: вид, количество и цена на стоката
Цялата изброена информация ще бъде запазена в личния Ви акаунт на www.topaudiovideo.bg, която може да бъде използвана за маркетингови/рекламни цели.
Ако решите да получите стоките от физическо местоположение (например от офиса ни), физическото местоположение може да бъде подложено на видеонаблюдение, за да се гарантира сигурността на помещенията.

Раздел 2 ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИТЕ
С поръчката на билет чрез на www.topaudiovideo.bg сключваме с Вас договор за продажба на стоки. Основната цел, поради която събираме и използваме горепосочените лични данни, е да направим възможно изпълнението на този договор - включително изпращането на стоките до Вас или получаването им в нашият офис.
Вашите данни за контакт могат да бъдат използвани от нашия екип в случай на промени в наличността на стоките или условията на доставка.
Имейл адресът, който ни е бил представен в контекста на закупуването на стока при създаването на вашият акаунт, може да бъде използван за целите на директния маркетинг, в който случай правните основания за обработката биха представлявали легитимен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, буква “е” на Общия регламент за защита на данните /GDPR/.
Вашите лични данни могат също така да бъдат обработвани, ако държавен орган се нуждае от сътрудничество на „ТОП АУДИО ВИДЕО “ЕООД във връзка с различни официални производства, включително досъдебни, съдебни и административни производства, свързани с искове и спорове на потребители, измами с билети и др.

Раздел 3 ПЕРИОД, ЗА КОЙТО СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Личните данни, посочени в раздел 1 по-горе, се съхраняват в личния Ви акаунт на www.topaudiovideo.bg за неопределен период от време. Можете лесно да редактирате личните си данни по всяко време /освен имейла, който служи като постоянен идентификатор на клиента в нашата система/ и можете да заявите деактивирането на акаунта си в нашия уеб магазин по всяко време, като се свържете с нашия екип на topaudiovideo@abv.bg.
След като профилът ви бъде деактивиран, ще изтрием всичките ви лични данни, съхранявани в нашия уеб магазин. Личните данни от акаунта ви обаче ще бъдат съхранявани в архива на фирмата ни за случаи на евентуални съдебни искове или административни процедури в рамките на период от 5 години от датата на събитието, за което сте закупили стоки чрез акаунта си.

Раздел 4 АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ ЧРЕЗ БИСКВИТКИ
Може да събираме Ваши лични данни посредством бисквитки. За повече информация, моля, вижте нашата Политика за бисквитки

Раздел 5 ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКАTA
Ние събираме вашите данни на основания, позволени от европейското и българското законодателство (особено Регламент 2016/679, известен също като Общия регламент за защита на личните данни или GDPR, и Закона за защита на личните данни, приет и изменен от българското Народно събрание). Събираме вашите данни на следните основания:
1. Изпълнение на договор Ние събираме Вашите лични данни, за да можем да доставим или предадем вашите стоки на Вас, за да Ви информираме за всякакви промени, анулирания или искове въз основа на нашите правила за връщане.
За целите на изпълнението на задълженията ни към вас, ние може да прехвърлим вашите лични данни с куриерски фирми и финансови институции/институции за обработка на плащания (като банки, доставчици на платежни услуги и др.).
2. Легитимен /законен/ интерес Съхраняваме информацията, въведена от Вас в акаунта Ви в контекста на покупка на стоки, тъй като считаме, че това е ваш и наш легитимен интерес. Разполагаме с легитимен интерес да използваме тази информация за бъдещи маркетингови кампании и за да Ви информираме за вълнуващи бъдещи проекти.
В допълнение, ние ще съхраняваме данните, свързани с вашите покупки, за да се уверим, че тази информация е налична в случай на официални производства като граждански дела (например, ако сме съдени за вреди), административни и наказателни разследвания (напр. проверка или ревизия от Агенцията за приходите), потребителски искове и спорове, измами и др.
Видео наблюдението на нашите търговски помещения се извършва с цел да се гарантира нашата сигурност от кражба и други потенциални престъпления.
3. Съгласие Ако не сте купили билет от нас, но сте се абонирали за нашите бюлетини или други информационни съобщения, необходимите лични данни ще бъдат обработвани въз основа на Вашето съгласие, което можете да оттеглите по всяко време, като напишете кратко писмо до topaudiovideo@abv.bg или кликнете върху бутона "Не искам да получавам повече имейли от ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД " във всеки имейл, който получавате от нас.

Раздел 6 ДРУГИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПОЛУЧАВАЩИ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ
1.Доставка / приемане на стоки на място Ние ще споделим личните данни във връзка с Вашата поръчка с куриерската компания, обслужваща доставката на Вашата пратка.
2.Официални органи и правно консултиране Вашите лични данни могат да бъдат прехвърляни или достъпни за различни държавни органи /разследващи и административни органи, данъчни органи, съдилища / във връзка с официални производства, включително досъдебни и съдебни производства и административни производства, свързани с искове и спорове на потребителите, измами с билети и др.
3.Ако е необходимо, в такива или подобни случаи вашите данни могат да бъдат предоставени на физически лица или юридически лица, които предоставят съответните правни услуги и съвети на „ТОП АУДИО ВИДЕО “ЕООД в хода на производството.
4.Видео наблюдение Записи от видео наблюдението от нашите офиси може да бъдат събрани или споделени с лицензирана частна охранителна фирма при стриктно спазване на законодателството за видеонаблюдение на България.

Раздел 7. ВАШИТЕ ДАННИ ИЗВЪН ЕС
Ако получателите на вашите данни се намират извън ЕС, ние ще предоставим подходящи гаранции, че данните ви се обработват с дължимите грижа и внимание, които биха се изисквали от получател, базиран в ЕС.
Такива прехвърляния ще бъдат предмет на обвързващи корпоративни правила, стандартни клаузи за защита на данните, приети от Европейската комисия, както и всеки друг механизъм за защита на данните, който взема предвид вашите права.
Раздел 8. ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Според Общия регламент за защита на данните /GDPR/ имате следните права:
• Право на достъп;
• Право на коригиране;
• Право на изтриване (право „да бъдете забравени“);
• Право на ограничаване на обработката;
• Право на преносимост на данните;
• Право на възражение срещу обработката;
• Право на оттегляне на съгласието по всяко време.
Право на достъп По Ваше искане
Имате право да получите достъп до личните данни, съхранявани за вас; имате също така правото да поискате копие от личните данни, които са в процес на обработка.
Право на коригиране Имате право да поискате грешни, неточни или непълни лични данни да бъдат коригирани; В зависимост от целите на обработката, може да имате право да извършите допълването на непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация.
Право на изтриване (право „да бъдете забравени“) Имате право да поискате лични данни да бъдат изтрити, когато вече не са необходими, или ако обработването им е незаконно. Моля, обърнете внимание, че чл. 17 от GDPR очертава случаите, в които сме длъжни да изтрием вашите данни. В някои случаи ще бъде нужно да запазим ваши данни, дори да е изискано изтриване /например, за да спазим правно задължение, което изисква обработка по силата на правото на Съюза или на българското законодателство/.
Право на ограничаване на обработката При определени обстоятелства може да имате право да поискате от нас ограничението за обработката на личните ви данни. Например можете да упражните това право, когато вече не се нуждаем от вашите лични данни за целите на обработката, но същевременно трябва да ги съхраняваме в нашите системи, за да можем да ги използваме в ситуации като упражняване на права или защита по правни искове.
Право на преносимост на данни При определени обстоятелства може да имате право да получавате личните ви данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и машинно четим формат (т.е. в цифров вид) и може да имате право да поискате предаването на тези данни на друго лице без възпрепятстване от нас, ако такова предаване е технически осъществимо.
Право на възражение При определени обстоятелства може да имате право да възразите срещу обработката на личните ви данни и можем да бъдем задължени да не ги обработваме в бъдеще. Можете да упражнявате това право, например, когато използваме имейл адреса Ви за целите на директния маркетинг - в такъв случай, след като възразите, няма да можем повече да Ви изпращаме маркетингови материали.
Право на оттегляне на съгласието Когато обработването на вашите лични данни се основава на Вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си по всяко време, без да посочвате причини пред нас. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето му.
Как да упражните правата си
За да упражните правата си, можете да се свържете с нас с писмено искане на topaudiovideo@abv.bg или по обикновена поща на адрес: София, бул. "Симеоновско шосе " № 112.  Можете също така да изпратите вашето искане до длъжностното лице по защита на данните на компанията. Ще отговорим на вашите искания без неоправдано забавяне и най-късно до 1 месец.
Вашето писмено искане по този Раздел може да се подаде на хартия или по електронен път и следва да включва: • Вашето име • Имейл адреса, с който сте регистрирани в личния си профил (не е задължително да се предостави, но е силно препоръчително); • Описание на искането • Предпочитана форма за комуникация (напр. обикновена или електронна поща); • Подпис (в случай на подаване на хартия); • Дата на искането; • Адрес за кореспонденция; • Пълномощно – ако искането е подадено от името на някой друг.
Възможно е да бъдете помолени да предоставите информация за потвърждаване на самоличността си (напр. като натиснете линк за потвърждение или като предоставите код за потвърждение), за да упражните правата си.
Раздел 9. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ Ще Ви уведомим по имейл за всякакви промени на тази Политика за поверителност, като ще имате възможност да възразите срещу такива промени. Промените може да Ви бъдат съобщени и при посещение на уебсайта ни.
Раздел 10. КАК ОСИГУРЯВАМЕ СИГУРНОСТТА НА ВАШИТЕ ДАННИ Всички ваши лични данни ще бъдат пренасяни чрез SSL (защитен гнездови слой) при 128-битово криптиране (високо) (RSA при 1024 скорост на данните) и поради това трети лица не биха могли да злоупотребят с тях.