ТЪРСИ

Гаранции и рекламации

 

ГАРАНЦИИ, ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ

1. При получаване на стоката от куриера, моля разгледайте я внимателно. Ако нямате претенции към нейният външен вид и функционалност, подписвайки приемо-предавателният протокол, вие се съгласявате с условията и параметрите на тази търговска сделка, изпълнението на доставката и влизате във владение на стоката.
2.  Периода на гаранция е указан в гаранционната карта, както и условията за предявяване на гаранционни претенции и тяхното отстраняване.
3.  Гаранционната карта е попълнена и валидна.За гаранционните поддръжка на продукта следва да се съобразяват с условията написаните на гаранционната карта.
4.  Стоки с проявени гаранционни дефекти следва да се изпращат директно на указаните в гаранционната карта сервизи.

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.
Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП 

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.
Чл. 112.
При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.
Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.
При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
намаляване на цената.
Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.
Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.
На телефон 0878832396 можете да получите цялата информация по чл. 4 от ЗЗП, относима към всяка стока/услуга представена на сайта и/или продавана в онлайн магазина.
Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС
Казаното в настоящия раздел се отнася за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.
 
Рекламации се приемат в момента на доставката в следните случаи:
5.  При получаване на стоката има явни и видими дефекти и нарушения на опаковката
6.  Ако стоката е различна от поръчаната от клиента
7.  Ако цената на стоката не съотвества на обявената в електронната заявка на клиента
8.  в случаите, предвидени от ЗЗППТ
9.  В останалите случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната и потвърдена от него стока. В противен случай той дължи заплащане за транспортните разходи.
10. След получаване на стоката, клиентът има право да рекламира и върне стоката в указаните по долу случаи и срокове.
11  При отказ от стока която не е с транспорти дефекти или отговаря на описанието транспортните разходи са за сметка на купувача

 

УСЛОВИЯ ЗА РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Онлайн магазин topaudiovideo.bg  дава възможност, ако не сте напълно удовлетворен от закупената от нас стока, да я рекламирате и/или върнете и/ или замените при следните условия след като се свържете с нас по телефона:

10.1. Можете да върнете поръчката си в срок до 14 дни след датата на покупката ако:
        - стоката не отговаря на описаните и заявени от производителят параметри
        - стоката е върната със същите куриерски услуги, с които е получена!
        - стоката трябва да е в пълна окомплектация (кашони, книжки, дискове, пликове и т.н.), с непроменен софтуер и непроменен и ненаранен външен вид.
          - Пратката е придружена от съпътстващите я документи.
          - Преди обратно изпращане на пратката, сте се свързал със служител на ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД
На право на връщане не подлежат стоки, които не отговарят на тeзи условия!
10.2.  ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД може да Ви предложи друг продукт на същата или по-голяма стойност или да Ви върне парите в срок до 30 дни след връщането на продукта.
10.3. При подмяна на продукт с друг продукт / модел по желание на клиента или отказ от стока отговаряща на описанието и без транспортни дефекти, транспортните разходи са за сметка на клиента.

Извадка от Закона за защита на потребителите с последно изм. ДВ. бр. 23 от 27 март 2009 г.
Чл. 55. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на:
1. получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 - за стоки;
2. сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора - от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 - за услуги.
(6) Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.
(7) Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД  си запазва правото да откаже връщане на стоката в специални случаи, които не са описани в условията за връщане.
10.4.  При възникнали проблеми с продукта след приемането му от куриера и по време на експлоатация, моля обърнете се към указаните гаранционни сервизи във вашият град.
10.5. В случай на връщане на продукт транспортните разходи са за сметка на клиента освен ако не отговарят на посочените параметри или са с нарушен търговски вид.

За всички останали въпроси, помощ при инсталация, настройка или начин на работа на продукта, по всяко време може да потърсите съдействие от специалистите на ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД

11/ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ

11.1.  Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемането на пратката от наша страна, след като сме се уверили в нейната цялост и функционалност.
11.2. Връщане на суми заплатени по банков път става само чрез банково плащане
11.3.    В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача, последният се задължава да върне платената предварително поръчка в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:
• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента
• Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.
11.4.  Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
11.5. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД партньорите на ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД и всички клиенти по отношение на стоките, предлагани от ТОП АУДИО ВИДЕО ЕООД, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.
11.6. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.